Return & Exchanges

Return & Exchanges

  • สามารถเปลี่ยนสินค้าได้หลังจากได้รับสินค้าไปภายใน 14 วัน โดยเงื่อนไข สินค้านั้นต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่นำมาเปลี่ยน
  • ในกรณีเปลี่ยนขนาดของสินค้า สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะประเภทหมอน รองเท้าใส่ในบ้าน และหมอนข้างเท่านั้น
  • สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงกล่องของสินค้าด้วย
  • ต้องแสดงใบเสร็จชำระเงินต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อทำการเปลี่ยนสินค้า